• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 21 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.dmmprojekt.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

4.W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

-wymiany towaru na nowy;

-naprawy towaru;

-obniżenia ceny;

-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

-charakter wady – istotna czy nieistotna;

-to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady. 


ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dmmprojekt.pl, bądź pismem na adres ul. Zagłębiowska 21/60, 41-208 Sosnowiec.

2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.dmmprojekt.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.

4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: DMM Projekt, ul. Zagłębiowska 21/60, 41-208 Sosnowiec. wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres: dmmprojekt@op.pl, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

6.1. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia zleca odbiór wadliwego produktu na swój koszt.

6.2. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 14,99 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.

7. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.

8. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

a. Przy płatności poprzez Platformę na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

b. Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.